Všeobecné obchodné podmienky

I.

Vymedzenie pojmov

Záujemca/Cestujúci je fyzická osoba, ktorá oslovila spoločnosť monelli , s.r.o. pre sprostredkovanie pobytu v zahraničí podľa svojich požiadaviek a možností cieľovej destinácie.

 1. Spoločnosť monelli , s.r.o , ktorá sprostredkováva predaj služieb pre iné cestovné kancelárie, dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení so sídlom v zahraničí.

 2. Spoločnosť monelli , s.r.o. Špecializuje sa na sprostredkovanie individuálnych požiadaviek cestujúcich, kde im sprostredkuje všetky potrebné služby potrebné pre realizáciu pobytu cestujúceho v zahraničí na základe požiadaviek cestujúceho.

II.

Práva a povinnosti a vyhlásenia monelli, s.r.o.

 1. Spoločnosť monelli , s.r.o po dohode so záujemcom/cestujúcim sprostredkuje na základe individuálnych požiadaviek záujemcu/cestujúceho všetky potrebné služby v zahraničí, dohodne na mieste termíny transférov, dopravy, ubytovania alebo iných služieb , ktoré vyplývajú s požiadaviek záujemcu.

 2. Spoločnosť monelli , s.r.o zabezpečí pre cestujúceho sprievodcu , ktorý bude s cestujúcim počas pobytu a bude súčasťou pobytu cestujuceho.

 3. Spoločnosť monelli , s.r.o zrealizuje platby na mieste so zahraničným subjektami/ firmami, ktoré realizovali služby pre cestujúceho. Finančné prostriedky použije tie ,ktoré dostal od cestujúceho vopred.

III.

Práva a povinnosti cestujúceho

 1. Cestujúci má právo odstúpiť od dohody o sprostredkovaní služieb bez udania dôvodu za podmienok /viď dole/.

 2. Cestujúci je povinný si zabezpečiť riadne cestovné poistenie na celú dĺžku pobytu , ktoré organizuje a sprostredkováva agentúra alebo využiť sprostredkovanie poistného cez UNIQA a.s., ktoré zabezpečí monelli, s.r.o.

 3. Cestujúci je povinný si zabezpečiť Letenku do cieľovej destinácie a späť na vlastné náklady alebo využiť konzultácie so zástupcom monelli, s.r.o.

 4. Cestujúci je povinný uhradiť po dohode so zástupcom monelli s.r.o. zálohu a faktúru riadne a včas , tak aby monelli, s.r.o. mohlo zabezpečiť sprostredkovanie služieb včas.

IV.

Odstúpenie dohody o sprostredkovaní

 1. Odstúpenie od dohody je možné výhradne mailom , tak aby bolo zrejmý a nepopierateľný dátum odstúpenia.

 2. Odstúpenie je možné maximálne 72 hodín pred termínom v opačnom prípade celá zaplatená čiastka za sprostredkovanie služieb prepadne v prospech agentúry.

 3. Odstúpením od dohody o viac ako 72 hodín, splatená záloha bude použitá na kompenzáciu nákladov spojených so sprostredkovaním služieb v zahraničí ak individuálne podmienky so zahraničnými partnermi nestanovujú 100% plnenie bez ohľadu na termín-čas storna.

V.

Náhrada škody

 1. Ak pobyt alebo niektorá služba nie je poskytnutá v súlade so dohodou a na základe oznámenia cestujúceho nedôjde k náprave (resp. monelli, s.r.o vyhlási, že nápravu nevykoná), ponúkne monelli, s.r.o cestujúcemu náhradné služby.

 2. Ak pokračovanie pobytu nemožno zabezpečiť inak ako náhradnými službami nižšej kvality, než sú dohodnuté v dohode, je monelli, s.r.o povinná vrátiť cestujúcemu rozdiel ceny medzi ponúkanými a náhradnými službami.

 3. Ak monelli, s.r.o nevykoná nápravu ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu, cestujúci má právo vykonať nápravu sám a požadovať od monelli, s.r.o. náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených alebo odstúpiť od dohody a požadovať primeranú zľavu z ceny pobytu a za služby sprostredkovania , ktoré neboli poskytnuté riadne a včas.

 4. Cestujúci nemá právo žiadať odškodnenie alebo akékoľvek finančné plnenie zo strany agentúry vo veciach , ktoré boli predmetom cestovného poistenia alebo iného plnenia iných zúčastnených strán na pobyte cestujúceho.

VI.

Reklamácie

 1. Cestujúci musí uplatniť právo na odstránenie vadne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služieb alebo u povereného zástupcu spoločnosti monelli, s.r.o , aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava.

 2. Ak nie je možné zjednať okamžitú nápravu a vybaviť reklamáciu, spíše cestujúci so sprievodcom alebo povereným pracovníkom spoločnosti monelli , s.r.o. písomný záznam s označením problému, predmetu reklamácie. Záznam o reklamácii podpíše zástupca monelli, s.r.o. alebo dodávateľ služby . Toto je podmienkou pre posudzovanie reklamácie.

 3. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je monelli s.r.o. povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Za dôvod k reklamácii sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy, ktoré spadajú do poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy (napr. úraz) alebo také, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyňaté.

 4. Ak monelli, s.r.o. nepreukáže, že porušenie dohody spôsobil cestujúci, je povinná objednávateľovi do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť primeranú časť ceny s prihliadnutím na závažnosť.

 5. monelli, s.r.o. vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

VII.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje cestujúceho budú spracúvané v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov monelli s.r.o, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke (www.aromitravel.com) v záložke ochrana súkromia a osobných údajov.

Cestujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre potreby realizácie jeho cesty do zahraničia a súhlasí s ich poskytnutím osobám, firmám , ktoré sa podieľajú na cestovaní.

VIII.

Kontakt

Adina@aromitravel.com

Ing. Andrea Flimelová +421 902 918 832

Monelli , s.r.o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, zložka 18895/T Oddiel s.r.o.

IČO: 36 664 171

DIČ: SK202 222 8175

Cesta Janka Alexyho 5457/47

921 01 Banka

IX.

Orgánom dozoru

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

Tieto VZP sú platné od 1. septembra 2020

X.

Spoločné a záverečné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné podmienky platia pre všetky dohody o sprostredkovaní služieb v zahraničí potrebných pre cestu cestujúceho.