Prevádzkovateľ webovej stránky

Monelli , s.r.o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, zložka 18895/T Oddiel s.r.o.

IČO: 36 664 171

DIČ: SK202 222 8175

Cesta Janka Alexyho 5457/47

921 01 Banka

Slovensko

Bankové spojenie:

CSOB Piešťany

400 396 2323/7500

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Flimelová +421 902 918 832